Autor Wątek: Orzeczenia sądowe niekorzystne dla ZUS dotyczące zatrudnienia na Słowacji i UK  (Przeczytany 2392 razy)

Offline mat001

  • Nowicjusz
  • *
  • Wiadomości: 2
Polecam powoływać w pismach procesowych te oto orzeczenia:

1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychI z dnia 27 listopada 2014 r. (III AUa 468/14)

2. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 16 grudnia 2014 r., Sygn. akt
III AUa 636/14

3. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 czerwca 2015 r.III AUa 302/15

I działajcie... Dałem Wam na tacy rozwiązania. Tylko trzeba umieć z nich skorzystać i powołać się na nie w pismach odwoławczych, tj. powołania się na tezy tych orzeczeń. Jak znajdę sygnaturę orzeczenia SN, to wrzucę, bo dotyczy zakazu interpretacji zagranicznych "umów o pracę" przez jakikolwiek polski organ (a przede wszystkim przez ZUS). Zapraszam na: https://www.facebook.com/groups/633199540127792/808922819222129/?comment_id=860659537381790&notif_t=like
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 23, 2015, 23:18:04 wysłana przez mat001 »

Offline mat001

  • Nowicjusz
  • *
  • Wiadomości: 2
Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 6 czerwca 2013 r.
II UK 333/12  [[[[[[[TEZA aktualna
Nie jest dopuszczalna ocena stosunku prawnego stanowiącego tytuł ubezpieczenia społecznego w innym państwie członkowskim przez instytucję miejsca zamieszkania osoby wnoszącej o ustalenie właściwego ustawodawstwa. Stwierdzenia spełnienia warunków ubezpieczenia społecznego w systemie prawnym państwa wykonywania pracy podlegającym koordynacji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE Polskie wydanie specjalne Rozdział 05, Tom 05, s. 72 ze zm.) dokonują organy właściwe do stosowania tego prawa.
TEZA aktualna
Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w sąsiednim kraju jest objęta ubezpieczeniem na podstawie zagranicznego prawodawstwa także wówczas, gdy jako miejsce zamieszkania wskazuje Polskę.
TEZA aktualna
1. Nie jest możliwe poddanie stosunku ubezpieczenia społecznego wynikającego z umowy o pracę prawu wybranemu przez strony lub właściwemu według zasad przewidzianych w art. 3 i 8 rozporządzenia nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych. W sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stosunek prawny, na podstawie którego powstaje tytuł ubezpieczenia społecznego i stosunek ubezpieczenia społecznego, to dwie niezależne więzi prawne, które mogą podlegać prawu różnych państw członkowskich, przy czym stosownie do generalnej reguły wspólnotowej koordynacji ubezpieczeń społecznych, stosunek ubezpieczenia społecznego podlega prawu miejsca wykonywania pracy (lex loci laboris). Temu prawu - stosownie do zasady koordynacji, która jest przeciwieństwem harmonizacji (ujednolicenia) systemów krajowych przez wprowadzenie unijnych pojęć lub instytucji - przyporządkowane jest zakwalifikowanie pracownika jako zatrudnionego w rozumieniu rozporządzenia podstawowego. Nie ma zatem - gdyż nie może być - używanej w ubezpieczeniach społecznych definicji "pracy najemnej" jako pojęcia prawa unijnego.
2. Określenie ustawodawstwa właściwego wskazującego na instytucję miejsca świadczenia pracy najemnej wyłącza ocenę przez instytucję miejsca zamieszkania, czy stosunek prawny będący podstawą objęcia ubezpieczeniem społecznym w kraju świadczenia pracy jest ważny według prawa miejsca zamieszkania ubezpieczonego.
3. Poinformowanie przez osobę wykonującą pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich instytucji wyznaczonej przez właściwą władzę państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania wymaga - ze względu na zaistnienie czynnika ponadkrajowego w ubezpieczeniu społecznym - zastosowania procedury przestrzegającej właściwości i kompetencji instytucji ubezpieczeń społecznych, przewidzianej w przepisach art. 16 rozporządzenia nr 987/2009 dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Informacja, o której mowa, jest podstawą do niezwłocznego, lecz tylko wstępnego i tymczasowego ustalenia dla niej ustawodawstwa właściwego, stosownie do zasad kolizyjnych ustalonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. O tymczasowym określeniu prawa, według którego obejmuje się tę osobę ubezpieczeniem społecznym, instytucja miejsca zamieszkania wnioskodawcy informuje wyznaczone instytucje państwa, w którym wykonywana jest praca. Od tej chwili biegnie termin dwóch miesięcy, w czasie których przynajmniej jedna z zainteresowanych instytucji może poinformować instytucję miejsca zamieszkania o niemożności zaakceptowania ustalonego ustawodawstwa lub o swojej odmiennej opinii w tej kwestii. Gdy to nie nastąpi, tymczasowe określenie ustawodawstwa staje się ostateczne.
TEZA aktualna
Istnienie tytułu ubezpieczenia społecznego za granicą wyklucza dokonywanie ustaleń przeciwko dowodowi ubezpieczenia społecznego w innym państwie.

Offline Madeinez

  • Nowicjusz
  • *
  • Wiadomości: 2
I would like to know the source of this information that you present.S